Opbouw behandeling

Opbouw behandeling

Aanmelding, intake en behandelplan

Na aanmelding via het aanmeldformulier ontvangt u informatie m.b.t. plaatsing- en vergoeding. Wanneer u aan de beurt bent wordt u gebeld of gemaild door uw a.s. behandelaar voor een 1e afspraak. Let op: Neem de verwijsbrief en een kopie van uw ID mee.

Tijdens de intake, het 1e gesprek, worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van een psychische stoornis en of deze recht geeft op vergoeding. De intake duurt 45 min directe tijd en 15 min indirecte tijd. Soms wordt er meer tijd of een dubbel consult gebruikt voor de intake. In het 2e gesprek wordt in veel gevallen het behandelplan (doelstelling, methoden, indicatie aantal consulten en doorlooptijd) samen met u opgesteld. Hiermee start direct de behandeling. De aanpak is gestructureerd, pragmatisch en oplossingsgericht van aard. Daarbij wordt vaak een huiswerkopdracht meegegeven. Ter ondersteuning van de behandeling kunnen hierbij soms ook e-Health modules (online behandelprogramma’s) worden toegepast. Een actieve houding van de cliënt(e) is een pre. Er wordt klachtengericht gewerkt met inzicht naar het verleden. De basis voor de behandeling ligt in het hier en nu. Bij de afsluiting worden de resultaten van de behandeling en mogelijke vervolgstappen besproken. Een senior psycholoog bewaakt het behandelproces o.a. middels het doornemen van het behandelplan en middels eindcontroles bij de afsluiting. Met uw toestemming wordt tenslotte een kopie van een kort eindverslag naar uw huisarts gestuurd. Als een vervolgbehandeling nodig is ontvangt uw (huisarts) verwijzer hierover een gericht vervolgadvies, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

In de beroepscode van het NIP zijn beroepsethische regels vastgelegd en door de BIG-registratie valt de praktijk onder het medisch tuchtrecht.

Crisis
Indien er sprake is van een crisissituatie kunt u tijdens kantooruren uw behandelaar of de praktijkhouder contacten. Ook kan u direct contact zoeken met uw huisarts. Buiten kantoortijd richt u zich tot de crisisdienst en dienstdoende huisartsen bij de huisartsenpost, te bereiken via T: 072 51 80 618.

Dossier en geheimhouding
Het is wettelijk verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. Het digitale dossier kunt u eventueel op uw verzoek opvragen of laten vernietigen. Uw dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten. Alle informatie is en wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uw behandelaar mag geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming vooraf. Wel mag de behandelaar andere vakgenoten raadplegen, zonder uw toestemming. De gegevens worden dan geanonimiseerd.

Bij de aanmelding gaat u akkoord met de voorwaarden van Sie Psychologen. Neemt u deze zorgvuldig door, daar staat aangegeven dat u vooraf toestemming verleent aan Sie Psychologen om uw huisarts beknopt te informeren over het opgestelde behandelplan en de afsluitbrief na afronden van de behandeling.

Klachtenregeling
We werken uiterst zorgvuldig, toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of liever door een andere behandelaar geholpen wilt worden. Wij verzoeken u dan contact op te nemen met uw behandelaar en dit bespreekbaar te maken of (via email of telefonisch) contact op te nemen met de praktijk (via email of telefonisch) contact op te nemen met de praktijkhouder (info@sie.zorgring.nl / 06 52620075) Mocht het niet lukken de problemen samen op te lossen, dan kunt u een klacht per mail indienen bij de manager. U zal dan worden uitgenodigd voor een gesprek met uw behandelaar samen met de praktijkhouder. Mocht dit niet tot een bevredigende afhandeling van de klacht leiden, dan heeft u de mogelijkheid de beroepsvereniging te benaderen (waarbij uw behandelaar is aangesloten) voor een formele klachtenprocedure.