Kwaliteit / Certificering

Kwaliteit / Certificering

– Zorgstandaarden
Wij werken volgens de door Zorginstituut Nederland erkende zorgstandaarden. Een zorgstandaard geeft op hoofdlijnen aan waar goede zorg bij een bepaalde aandoening aan moet voldoen. Meer informatie hierover vindt u op de volgende website: www.ggzstandaarden.nl.

– BIG Certificering
Sie Psychologen is BIG gecertificeerd. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register.

– Vrijgevestigde GGZ kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Bijgaand vindt u het kwaliteitsstatuut van Sie Psychologen.

– NIP Visitatie Certificaat
De praktijkhouder PTM Sie heeft een kwaliteitsvisitatie van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) succesvol doorlopen, hetgeen garandeert dat de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de praktijkvoering worden uitgeoefend voldoen aan de professionele standaard voor psychologen.
De professionele standaard bestaat uit de beroepscode van het NIP, vakinhoudelijke (multi-disciplinaire) richtlijnen, competenties en overige veldnormen als bijvoorbeeld ROM en het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden.

– Keurmerk Basis GGZ – KIBG
Sie Psychologen is in het bezit van het Keurmerk Basis GGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Dit houdt in dat we ons extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. We leggen de lat hoger dan wat wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de Generalistische Basis GGZ landelijk.

Stichting-KiBG