Privacy

Privacy

Het is wettelijk verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. Het digitale dossier kunt u eventueel op uw verzoek opvragen of laten vernietigen. Uw dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten. Alle informatie is en wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uw behandelaar mag geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming vooraf. Wel mag de behandelaar andere vakgenoten raadplegen, zonder uw toestemming. De gegevens worden dan geanonimiseerd.

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. Sie Psychologen gaat dan ook zorgvuldig om met de gegevens van patiënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd. De medewerkers van Sie Psychologen zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Sie Psychologen houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming -AVG). Naast deze algemene privacywet gelden specieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze Privacy Policy en de Privacy Folder en het Privacy Reglement van Vicino (verzorgt de ketenzorg).
Indien u meer informatie wenst, dan verwijzen wij nu naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookieverklaring

Bij het gebruik van deze website kan door siepsychologen.nl en/of door andere partijen informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. U kunt hier meer lezen over cookies.