Vergoedingen

Vergoedingen

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het Zorgprestatiemodel.

Bekostiging is vanaf 2022 niet meer op basis van een pakket of traject, maar op basis van het daadwerkelijk aantal consulten, de duur van de consulten en het type consult (diagnostiek of behandeling). Daarnaast is er geen standaardtarief per consult meer, maar heeft elke soort behandelaar een eigen tarief. Meer informatie hierover kun je vinden in deze folder.

En tenslotte worden de tarieven bepaald door de manier waarop de zorg wordt geleverd. Het Zorgprestatiemodel noemt dit een ‘setting’. Een setting is een combinatie van de benodigde infrastructuur en inzet van verschillende beroepen. Binnen Sie Psychologen wordt gewerkt vanuit de volgende setting binnen de Generalistische Basis GGZ:

Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair

In overleg met de behandelend zorgprofessional zal de duur van de consulten worden afgesproken, maar over het algemeen zullen de consulten tussen de 45 en 90 minuten duren. Hou daarbij rekening met de volgende duur voor tot de volgende consulten:

 • Intake: 45-60 minuten
 • Behandelplan: 45 minuten
 • Consult: 45 min

De intake betreft de eerste sessie. Hierin wordt een vragenlijst afgenomen, waarbij de zorgzwaarte wordt bepaald. Vaak wordt daarin wat meer tijd besteed aan het gesprek/rapportage dan een gemiddelde behandelsessie.
De behandeling start direct bij een vervolgafspraak waarin een voorlopig behandelplan samen met u wordt afgestemd.

De individuele sessies worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar via Ketenzorg Vicino.

Eigen risico

De behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet wel rekening houden met de hoogte van uw eigen risico. Het eigen risico is voor 2022 vastgesteld op € 385,=., tenzij u vrijwillig een hoger eigen risico heeft afgesloten. Let op! Het eigen risico wordt jaarlijks met u verrekend. Dus als uw traject doorloopt in het volgende jaar kan het eigen risico nogmaals door uw zorgverzekeraar in rekening gebracht worden.

Contracten met zorgverzekeraars

Sie Psychologen heeft via Ketenzorg Vicino contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. De kosten van de behandeling worden door uw verzekeraar verrekend met uw eigen risico. De zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van Sie Psychologen valt in het basispakket waar u verplicht voor verzekerd bent. Sie Psychologen brengt de kosten van de behandeling via Ketenzorg Vicino rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal de behandelaar u daarvan op de hoogte stellen. Twijfelt u eraan of de kosten vergoed worden; neem dan contact met ons op.

Vicino

Vicino (‘dichtbij’) NHN is een eerstelijnsketenorganisatie voor geestelijke gezondheid en welzijn. De keten organiseert behandeling en ondersteuning in de eerste lijn onder regie van de huisarts, zo dicht mogelijk bij huis. Vicino heeft regionale samenwerkingsverbanden met o.a. maatschappelijk werk en eerstelijns psychologische zorg. Sie Psychologen is aangesloten bij Vicino NHN. Bij een doorverwijzing van uw huisarts valt de behandeling onder de ketenzorg. Voor meer informatie, zie www.vicinonhn.nl.

Particulier

Indien er geen sprake is van een vermoedelijke ‘stoornis’ of klachten welke buiten het basispakket vallen kunt u een afspraak maken voor een enkel consult zonder verwijsbrief. U ontvangt hierover rechtstreeks een factuur. Een standaard consult bestaat uit 45 min. directe tijd en 15 min. indirecte tijd. Het tarief bedraagt € 150,- per consult. Partner- relatietherapie (PRT) en EMDR behandelingen bedragen een dubbel consult.

Verwijzing arts

Zonder verwijzing geen vergoeding. De huisarts kan altijd verwijzen, bedrijfsartsen en jeugdartsen meestal ook, medisch specialisten niet altijd. De verwijzing wordt veelal digitaal verstuurd vanuit de huisartsenpraktijken (indien u doorgestuurd bent), welke deelnemen aan de regionale ketenzorg Vicino. Als u op eigen gelegenheid komt, is het noodzakelijk dat u eerst een verwijzing krijgt van de huisarts en deze bij de eerste afspraak bij u heeft, en dat naast de (vermoede) diagnose er vermeld staat dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat. Indien dat niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moeten we de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening brengen.

Jeugd

Op 1 januari 2018 is het nieuwe bekostigingssysteem voor de jeugd-ggz ingegaan, waardoor helaas voor “jeugd” een toenemende administratieve druk hiervoor is ontstaan. Om te voorkomen dat onze praktijkvoering met dit nieuwe bekostigingssysteem onder druk komt te staan hebben we ervoor gekozen om vanaf 2019 geen contract af te sluiten.
Vanaf 1 januari 2019 is het daarom niet mogelijk voor kinderen en jongeren vergoede GGZ zorg te ontvangen.

Annuleren van een afspraak

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Als u een afspraak niet kunt nakomen, dan dient u de afspraak zo snel als mogelijk te annuleren, zodat we de gereserveerde tijd voor een andere behandeling kunnen gebruiken.
U kunt dit telefonisch of per mail bij het secretariaat met afmeldreden doen tot uiterlijk 48 uur, 2 werkdagen van tevoren. Als u de afspraak niet op tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
De kosten van de gereserveerde tijd worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Mocht u verhinderd zijn om op de praktijklokatie te komen, dan is een videobel consult of telefonisch consult mogelijk tijdens de gereserveerde tijd.

Onvergoede zorg

Niet alle stoornissen vallen onder vergoede zorg en worden daarom niet vergoed door de zorgverzekeraar. De volgende stoornissen en klachten worden NIET vergoed:

 • Aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld echtscheiding, rouw, acceptatie van ziekte of handicap, arbeidsconflicten, slachtoffer van misdrijf)
 • Specifieke fobieën
 • Relatie- en gezinsproblemen
 • Seksuele problemen (verschil in behoefte, erectie- en orgasmeproblemen, pijnklachten, vaginisme, geen of weinig verlangen, ejaculatio praecox)
 • Slaapproblemen
 • Burnout (N.B. soms als Depressie, Angststoornis of Somatoforme stoornis te diagnosticeren, en dan wel verzekerde zorg)
 • Problematisch gebruik van alcohol, drugs of eten
 • Levensfaseproblematiek (bv.adolescentenproblematiek, concentratie en motivatieproblemen op school, vastlopen in werk of studie, midlife-crisis)
 • Psychosociale problematiek (bv. eenzaamheid)
 • Existentiële problematiek (bv. angst voor de dood, problemen vanuit geloof)
 • Psychologische onderzoeken (buiten behandeling om)
 • Trainingen op gebied van ontspanning ter voorkoming van stress
 • Persoonlijke coaching

Onvergoede zorg
Wij adviseren u uit dit overzicht geen voorbarige conclusies te trekken over uw eigen situatie. Het stellen van een diagnose is de deskundigheid van de psycholoog en of huisarts. Gaat u met hen altijd goed in gesprek. De intakefase bij de psycholoog hoort altijd onder vergoede zorg wanneer uw huisarts u een verwijsbrief heeft gegeven die voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de NZa.

Bij elke aanmelding beoordelen wij vooraf (voor zover mogelijk) of u in aanmerking komt voor vergoeding. Soms wordt dat pas duidelijk tijdens het intakegesprek met uw behandelaar. Met een verwijzing wordt het intakegesprek altijd vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u toch nog vragen over vergoeding, dan kunt u contact opnemen met de office manager.