Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Sie Psychologen hanteert de volgende algemene voorwaarden:

 • Een opdracht komt tot stand na aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst.
 • Bij het starten van de behandeling zijn wij verplicht uw BSN- te registreren/ controleren en uw
  identiteit vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
 • De zorg voor volwassenen (18+) wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, hierbij wordt het eigen risico eerst aangesproken. De keuze van een passend zorgproduct is afhankelijk vd gestelde diagnose door uw behandelaar.
 • De duur van een consult bedraagt 60 min: 45 min directe- en 15 min administratietijd. Na de intake (1e sessie) start direct de behandeling en zal een behandelplan samen met u worden opgesteld.
 • Er wordt een beveiligd digitaal dossier via het Electronisch Patienten Dossier vastgelegd, welke uw persoonsgegevens beschermd in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens. Via dit formulier verleent u toestemming om uw gegevens ter beschikking te stellen. Indien u hiertoe bezwaar heeft kunt u dat aangeven bij uw behandelaar. Voor informatie aan derden moet u apart schriftelijk toestemming verlenen. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar de privacyfolder en het privacyreglement, zoals overeengekomen door Sie Psychologen met de ketenzorg organisatie Vicino.
 • De zorgtrajecten worden na afloop gedeclareerd volgens de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de contracten met de zorgverzekeraars (zie website info). Indien uw huisarts niet is aangesloten bij de ketenzorg Vicino en u u een restitutie polis heeft, ontvangt u in veel gevallen 100 %.
 • Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan bent u in verzuim. De Praktijk stuurt u dan een herinnering met Euro 5,= administratiekosten. Indien u deze niet voldoet binnen de gestelde betalingstermijn zal een incassobureau worden ingeschakeld. De daarbij komende kosten zijn voor uw eigen rekening. De Praktijk behoudt zich het recht de behandeling stop te zetten
  danwel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Afspraken kunnen telefonisch/ per email tot 2 werkdagen (48 uur) voor de afspraak bij uw eigen behandelaar verzet/geannuleerd worden. Indien een afspraak te laat wordt verzet/geannuleerd, wordt een tarief van Euro 70,= in rekening gebracht. Indien een client niet verschijnt op een afspraak wordt een tarief van Euro 90,= in rekening gebracht, dit ongeacht de reden van verzuim. Wij kunnen de gereserveerde tijd dan niet meer voor een andere behandeling gebruiken. De zorgverzekeraar vergoedt deze verzuimfactuur niet en deze wordt daarom rechtstreeks naar de cliënt gestuurd.
 • Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de betalingsverplichting van het consult.
 • Sie Psychologen hanteert een klachtenprocedure conform de beroepsvereniging (zie info website). Een klacht indienen ontslaat u niet van betalingsverplichting.
 • Bij langdurige afwezigheid van de behandelaar zal de zorg met uw toestemming worden overgedragen aan een andere behandelaar binnen de praktijk.
 • De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.30. Clienten die in crisis verkeren kunnen contact opnemen met hun behandelaar. Echter, buiten kantooruren is er geen sprake van bereikbaarheid en dienen clienten zich direkt te richten tot de dienstdoende huisarts of de huisartsenpost met telefoonnummer 072-5180618.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakeijkheidsverzekering dekt.
 • De praktijk geeft geen medische verklaringen af.
 • Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Op de voorwaarden en wat daarmee verband houdt tussen Praktijk en client zijn de regelgeving van de NZa en het Nederlands recht van toepassing.